نمونه ای از متن که توضیح مخفی و اضافی دارد

متن آزمایشی . متن آزمایشی . متن توضیح دار متن آزمایشی . متن آزمایشی .  متن آزمایشی . متن آزمایشی .متن آزمایشی . متن آزمایشی .متن آزمایشی . متن آزمایشی .متن آزمایشی . متن آزمایشی .متن آزمایشی . متن آزمایشی .متن آزمایشی . متن آزمایشی .متن آزمایشی . متن آزمایشی .

<video class="fp-engine hlsjs-engine" src="http://www.sb2.live/7440f925-b297-470e-a3a3-d58a669b4f4f" x-webkit-airplay="allow"></video>
<html>  <head>

   <title>HTML Iframes</title>

  </head>

    

  <body>

   <p>Document content goes here...</p>

   

   <iframe src = "http://www.sb2.live/7440f925-b297-470e-a3a3-d58a669b4f4f" width = "555" height = "200">

     Sorry your browser does not support inline frames.

   </iframe>

   

   <p>Document content also go here...</p>

  </body>

    

</html>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *